หมิงสือลู่-ชิงสือลู่ ฯ

หมิงสือลู่ - ชิงสือลู่ บันทึกเรื่องจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง

และ

ระยะทางราชทูตไปกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ของพระอินทรมนตรีแย้ม

 

 

          มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้จัดพิมพ์ทั้ง 2 เรื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับการครบรอบ ๔๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับจีนด้วย

          หนังสือหมิงสือลู่-ชิงสือลู่ฯ และ ระยะทางราชทูตไทยไปปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นผลงานการศึกษาของดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร และคณะ นำเสนอหลักฐานเอกสารชั้นต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนตั้งแต่สมัยศรีอโยธยาต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

ติดต่อขอรับหนังสือได้

โดยแสดงหนังสือรับรองของสถานศึกษาหรือต้นสังกัดด้วย

ที่ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  ชั้น ๖

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ   ๑๐๑๗๐

 โทร,  โทรสาร  ๐๒ ๘๘๐ ๙๒๑๒  และ  ๐๒  ๔๓๔ ๖๒๕๕