รายงานสถานการณ์ ฯ กรุงนานกิง

 

  • รายงานเกี่ยวด้วยสถานการณ์บางประการในกรุงนานกิง ของพระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค)เอกอัครราชทูต ณ กรุงนานกิง พ.ศ.๒๔๙๒
  • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้จัดพิมพ์หนังสือ “รายงานเกี่ยวด้วยสถานการณ์บางประการในกรุงนานกิง ของพระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค)เอกอัครราชทูต ณ กรุงนานกิง พ.ศ.๒๔๙๒” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
  • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ยินดีมอบหนังสือชุดนี้ให้ห้องสมุดสถานศึกษาต่าง ๆ โดยเน้น ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรด้านสังคม วัฒนธรรม   ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่  มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชั้น ๖   เลขที่  ๒๐  ถนนบรมราชชนนี  ตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐   โทรศัพท์, โทรสาร  ๐๒ –  ๘๘๐ – ๙๒๑๒  และ  ๐๒ – ๔๓๔ – ๖๒๕๕   โดยแสดงหนังสือรับรองของสถานศึกษาหรือต้นสังกัดด้วย