ศิลปะไทย

  • ศิลปะไทย ภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ
  • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ศิลปะไทย ภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
  • ศิลปะไทย ภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวถึงศิลปะอินเดียแบบปาละ ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อศิลปะเอเชียอาคเนย์โดยรวม ทั้งศิลปะพุกามของพม่า ศิลปะขอมสมัยบายน ศิลปะชวาภาคกลาง สำหรับศิลปะไทย ศิลปะปาละมีอิทธิพลมาตั้งแต่ศิลปะทวาราวดี ศิลปะขอมในประเทศไทย ศิลปะศรีวิชัย ศิลปะล้านนา ต่อเนื่องเรื่อยมาจนปัจจุบัน
  • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ยินดีมอบหนังสือชุดนี้ให้ห้องสมุดสถานศึกษาต่าง ๆ โดยเน้น ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรด้านสังคม วัฒนธรรม   ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่  มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชั้น ๖   เลขที่  ๒๐  ถนนบรมราชชนนี  ตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐   โทรศัพท์, โทรสาร  ๐๒ –  ๘๘๐ – ๙๒๑๒  และ  ๐๒ – ๔๓๔ – ๖๒๕๕   โดยแสดงหนังสือรับรองของสถานศึกษาหรือต้นสังกัดด้วย