ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ

 

  • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  โดยการสนับสนุนของบริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้จัดพิมพ์หนังสือ “ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ”  ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  ๕  รอบ  วันที่  ๒ เมษายน  ๒๕๕๘
  • “ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ”  แต่งขึ้นโดยพระราชกระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม แบ่งเป็น  ๒๖  ภาค  โดยจัดพิมพ์แยกเป็น  ๒  เล่ม เล่มละ  ๑๓  ภาค บรรจุในกล่องเดียวกัน
  • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ยินดีมอบหนังสือชุดนี้ให้ห้องสมุดสถานศึกษาต่าง ๆ โดยเน้น ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรด้านสังคม วัฒนธรรม   ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่  มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชั้น ๖   เลขที่  ๒๐  ถนนบรมราชชนนี  ตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐   โทรศัพท์, โทรสาร  ๐๒ –  ๘๘๐ – ๙๒๑๒  และ  ๐๒ – ๔๓๔ – ๖๒๕๕   โดยแสดงหนังสือรับรองของสถานศึกษาหรือต้นสังกัดด้วย