หน้าแรก

เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อจัดจำหน่าย โดยนำเงินรายได้สมทบทุน "มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา"

โดยเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีลักษณะเป็นโลหะชุบทองลงยาสี ขนาดประมาณ 3.5 เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นอักษรพระนามาภิไธย "สธ" และเลข "60" ด้านหลังจารึกตราประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรจุในกล่องสีม่วง ฝากล่องด้านนอกเป็นอักษรพระนามาภิไธย "สธ" สีทอง ด้านในกล่องจารึกข้อความว่า "เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" จำหน่ายในราคา 300 บาท จึงขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกที่มีคุณค่าประดับไว้เป็นสิริมงคล

โดยสั่งซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่
1.กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2283 4299 และ 0 2283 4318-24
2.มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
   37/2 เอกมัยซอย 12 (เจริญใจ) แขวงคลองตันเหนือ
   เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
   โทรศัพท์ 0 2062 9905


หนังสือประวัติวรรณคดีไทย

ฉบับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

"ประวัติวรรณคดีไทย ฉบับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา"

หนังสือชุดใหม่ล่าสุดที่ควรค่าแก่การซื้อหา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับศึกษา ค้นคว้า วิจารณ์ และวิจัยวรรณคดีไทย

หนังสือชุดนี้มี 2 ภาค แบ่งพิมพ์เป็น 3 เล่ม รวมทั้งหมด 1,376 หน้า ราคา 1,850 บาท

ภาค ก: ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย เนื้อหาแบ่งเป็น 4 บท

  • บทที่ 1 หนังสือประวัติวรรณคดีไทย
  • บทที่ 2 พัฒนาการรูปแบบคำประพันธ์ในวรรณคดีไทย
  • บทที่ 3 ความเป็นมาของคำนิยมและคำประกาศยกย่องวรรณคดีไทย
  • บทที่ 4 ที่มาของเนื้อหาวรรณคดีไทย

ภาค ข: วรรณคดีไทยประเภทต่างๆ เนื้อหาแบ่งเป็น 5 บท

  • บทที่ 1 วรรณคดีประเภทเรื่องเล่า
  • บทที่ 2 วรรณคดีบทละครและบทมหรสพอื่น
  • บทที่ 3 วรรณคดีนิราศและวรรณคดีบันทึกการเดินทางและประสบการณ์
  • บทที่ 4 วรรณคดีคำสอน
  • บทที่ 5 วรรณคดีบันทึก ตำนาน และตำรับตำรา

ผู้สนใจสั่งซื้อ
สามารถซื้อได้ ณ สำนักงานเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 37/2 ถ.เอกมัย ซ.12 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทร 02-062-9905 หรือ Email :   foundation.pmsf@gmail.com   (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

 

...............................................................................................................

หนังสือชาตกฏฺฐกถา (นิบาตชาดก ภาษาบาลี)

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิมพ์หนังสือชาตกฏฺฐกถา หรือ นิบาตชาดก ฉบับภาษาบาลี”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
หนังสือชาตกฏฺฐกถา มี 11 เล่ม ประกอบด้วย ภาค 1 ถึงภาค 10 รวม 10 เล่ม และภาคผนวก 1 เล่ม
รวมทั้งสิ้น 11 เล่ม จำหน่ายชุดละ 6,200 บาท

ผู้สนใจสั่งซื้อ
สามารถซื้อได้ ณ สำนักงานเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 37/2 ถ.เอกมัย ซ.12 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทร 02-062-9905 หรือ Email :   foundation.pmsf@gmail.com   (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

 

 

...............................................................................................................

หนังสือ “บทร้องมุขปาฐะ จากหนังสือวัดเกาะ”

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิมพ์หนังสือ “บทร้องมุขปาฐะ จากหนังสือวัดเกาะ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

มูลนิธิฯ ได้นำบทร้องมุขปาฐะที่พิมพ์อยู่ในหนังสือวัดเกาะทั้งบทลิเก ลำตัด และเพลงต่างๆ อย่างเพลงร้องส่งบทมโหรี เพลงพื้นบ้าน ฯลฯ มาจัดหมวดหมู่และรวมพิมพ์ไว้เป็นครั้งแรกให้ชื่อว่า“ บทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ " มูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวรรณคดีมุขปาฐะด้านศิลปะการแสดงและเพลงพื้นบ้านดำเนินการรวบรวมข้อมูลจัดทำบทอธิบายตารางสรุปข้อมูลและดัชนีค้นเรื่อง โดยมีคณะบรรณาธิการตรวจทานความถูกต้องและความสอดคล้องกัน จัดพิมพ์รวม 4 เล่ม คือเล่มที่ 1, 2, 3 และ 4 รวมเป็น 1 ชุด บรรจุในกล่อง 2 กล่อง กล่องละ 2 เล่ม ราคาชุดละ 1,990 บาท

ผู้สนใจสั่งซื้อ หนังสือ “บทร้องมุขปาฐะ จากหนังสือวัดเกาะ”
สามารถซื้อได้ ณ สำนักงานเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 37/2 ถ.เอกมัย ซ.12 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทร 02-062-9905 หรือ Email :   foundation.pmsf@gmail.com   (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

 

...............................................................................................................

 

กาพย์ห่อโคลงโลกนิติ

โคลงโลกนิติ เป็นวรรณคดีมรดกที่ทรงคุณค่าของไทย  เป็นที่รู้จักและใช้เป็นคำสอนสำหรับคนในสังคมมาช้านาน  สมควรที่จะอนุรักษ์ให้สืบทอดต่อไป  การที่รองศาสตราจารย์นันทา  ขุนภักดี นำโคลงโลกนิติมาแต่งเป็นกาพย์ห่อโคลง นับเป็นการอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ได้วิธีหนึ่ง
กาพย์ห่อโคลงโลกนิติ มีโคลงสี่สุภาพพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร จำนวน ๔๓๓ บท  โคลงแต่ละบทมีกาพย์ยานีซึ่งเป็นบทประพันธ์ของรองศาสตราจารย์นันทา  ขุนภักดี ๑ บทเป็นบทนำ จึงเรียกว่ากาพย์ห่อโคลงตามขนบการประพันธ์ของไทย  กาพย์ยานีแต่ละบทเก็บใจความของโคลงมาไว้ด้วยถ้อยคำที่เข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับคนอ่านรุ่นใหม่   ตอนต้นมีบทถวายชัยมงคลและบทแสดงวัตถุประสงค์ของเรื่อง  ตอนท้ายบอกนามและปณิธานของผู้ประพันธ์
ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๖๕ พรรษา ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓   มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้จัดพิมพ์หนังสือ “กาพย์ห่อโคลงโลกนิติ” ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการอนุรักษ์วรรณคดีมรดกของไทยด้วยงานสร้างสรรค์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจวรรณคดีไทยต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อ หนังสือ "กาพย์ห่อโคลงโลกนิติ" ได้ ในราคา 220 บาท
ณ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 37/2 เอกมัย ซอย 12 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  
หรือ โทร 02 062 9905    (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

.................................................................................

ทำเนียบนาม ภาค ๑-๔ และ ทำเนียบข้าราชการวังหลัง

              หนังสือทำเนียบนาม ภาค ๑-๔ และ ทำเนียบข้าราชการวังหลัง เล่มนี้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดพิมพ์ขึ้นใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น ๔ ภาค ประกอบด้วย ทำเนียบนามภาค ๑ ว่าด้วยนามสถานที่ เรือพระที่นั่ง ม้าพระที่นั่ง และปืนใหญ่ ทำเนียบนามภาค ๒ เป็นตำราตำแหน่งข้าราชการฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคล ทำเนียบนามภาค ๓ เป็นตำราทำเนียบบันดาศักดิ์กรุงกัมพูชา และทำเนียบนามภาค ๔ เรื่องถนนในจังหวัดพระนครและธนบุรี สำหรับหนังสือทำเนียบนามข้าราชการวังหลัง แม้มิได้ถูกกำหนดให้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งในหมวดทำเนียบนาม  แต่เนื่องจากเนื้อหามีลักษณะเดียวกัน จึงได้ทำมาพิมพ์รวมไว้ด้วยเพื่อให้หนังสือได้คงอยู่เป็นสมบัติคู่ชาติบ้านเมืองทุกยุคสมัย

ผู้สนใจสั่งซื้อ ทำเนียบนาม ภาค ๑-๔  และ ทำเนียบนามข้าราชการวังหลัง จำนวน ๔๙๙ หน้า ราคา ๖๔๐ บาท สามารถซื้อได้ ณ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)  ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170   หรือ โทร 02-880-9212   Email :   foundation.pmsf@gmail.com   (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

...............................................................................................................

เดินตามรอยเท้าพ่อ
Le pas de mon Père ​

ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด
ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ
แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืดและกว้าง
มีต้นไม้ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง
พ่อจ๋า... ลูกหิวจะตายและเหนื่อยด้วย 
ดูซิจ๊ะ... เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก 
ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า 
พ่อจ๋า... เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม?
ลูกเอ๋ย... ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่นรมย์
และความสบายสำหรับเจ้า
ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยสวย
จงไปเถิด... แม้มันจะเป็นสิ่งบีบคั้นหัวใจเจ้า 
พ่อเห็นแล้วว่า หนามตำเนื้ออ่อนๆ ของเจ้า 
เลือดของเจ้าเปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น้ำ 
น้ำตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว
เปรียบดั่งเพชรบนมรกตที่แสดงความงดงามเต็มที่
เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า 
เมื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุขุม 
และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า
ไปเถิด... ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ

 

À travers la jungle ténébreuse, très dense,

Qui interminable s’étend, sombre et immense,

Avec de grands arbres, comme des tours austères,

Je suis sans m’arrêter le pas vif de mon Père,

O Père, je meurs de faim et je suis fatigué.

Regardez! Le sang coule de mes deux pieds blessés.

Et j’ai peur des serpents, des tigres et des loups,

Père! À destination arriverons-nous?

Enfant! Sur la terre il n’existe pas d’endroit

Qui soit plein de plaisir et de confort pour toi.

Notre chemin n’est pas couvert de jolies fleurs.

Va! Toujours, même si cela te fend le coeur.

Je vois les épines piquer ta tendre peau.

Ton sang: c’est du rubis sur l’herbe, près de l’eau,

Sur les arbrisseaux verts, tes larmes égouttés

Diamants sur émeraude, montrent leur beauté.

Pour tout le genre humain ne perd pas ton courage.

En face de la douleur sois tenace et sage,

Et sois heureux d’avoir un idéal si cher.

Va! Si tu veux marcher dans le pas de ton Père.

 

                                                                                                                                                                             พระนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
2  เมษายน  2563
 

 

 

.............................................................................................................

 

 

 

ชาวไทยปลื้มปิติ จีนทูลเกล้าฯถวายเหรียญอิสริยาภรณ์แด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี

           นับเป็นที่ปลื้มปีติยินดียิ่งสำหรับชาวไทย เมื่อมีข่าวมหามงคล นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดี ในนามรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ “รัฐมิตราภรณ์” อิสริยาภรณ์สูงสุดแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่ง

          ทั้งนี้เครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่จีนมอบให้ชาวต่างประเทศที่สร้างคุณูปการสำคัญในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทรงเป็นบุคคลสำคัญต่างประเทศในจำนวน 6 คนที่ได้รับ ซึ่งในครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลสำคัญระดับผู้นำและอดีตผู้นำ รัฐบาล องค์กร และนักการศึกษาที่ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าว

          การนี้ ทรงมีพระราชดำรัสว่า “ในฐานะมิตรชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในหลายภาคส่วน ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างสันติภาพ ความสุข และความสำเร็จ ไม่ใช่แค่เพื่อประเทศจีนหรือประเทศของตนเองเท่านั้น แต่เพื่อโลก และมนุษยชาติ”

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณะรัฐประชาชนจีนและทรงมีคุณูปการใหญ่หลวงในการส่งเสริมสัมพันธไมตรี การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในด้านการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนทั้งการทรงพระอักษรภาษาจีน การเขียนอักษรจีนด้วยพู่กัน การวาดภาพแบบจีนตลอดจนดนตรีจีน อีกทั้งได้ทรงพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเวลากว่าสามสิบปีที่ผ่านมา

(มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 11-17 ตุลาคม 2562 ปีที่ 39 ฉบับที่ 2043)

 

..............................................................................................................

หนังสือกรมพระจันทรบุรี (เมื่อดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังฯ)

 

หนังสือกรมพระจันทรบุรี (เมื่อดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังฯ) เล่มนี้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดพิมพ์ขึ้นใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 3 ภาค คือ ภาคที่ 1 เรื่องพระประวัติพระบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทรบุรีนฤนาถ ภาคที่ 2 เรื่อง กรมพระจันทรบุรี (ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังฯ) ภาคที่ 3 เรื่อง หม่อมเจ้าหญิงอับษรสมาน กิติยากร ประทานหนังสือแผนกภาษาสันสกฤต ของห้องสมุดพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทรบุรีนฤนาถ แด่หอวชิราวุธ

ผู้สนใจสั่งซื้อ หนังสือกรมพระจันทรบุรี (เมื่อดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังฯ) จำนวน 630 หน้า ราคา 860 บาท สามารถซื้อได้ ณ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)  ถ.บรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170   หรือ โทร 02-880-9212   Email :   foundation.pmsf@gmail.com   (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

 

..............................................................................................................

 

หนังสือรุทธิราชรำพัน (โคลงนิราศหริกุญชัย)
และจารึกวัดพระยืน มรดกความทรงจำแห่งอภินวบุรี - ศรีหริกุญชัย
เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

     มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์หนังสือ"รุธิราชรำพัน (โคลงนิราศหริกุญชัย) และจารึกวัดพระยืน มรดกความทรงจำแห่งอภินวบุรี - ศรีหริกุญชัย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 

ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อ หนังสือ "รุธิราชรำพัน (โคลงนิราศหริกุญชัย)และจารึกวัดพระยืน มรดกความทรงจำแห่งอภินวบุรี - ศรีหริกุญชัย" ได้ ในราคา 390 บาท
ณ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 37/2 เอกมัย ซอย 12 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  หรือ โทร 02 062 9905    (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

 

.......................................................................................

 

หนังสือทศกุมารจริต

 

 

“ทศกุมารจริต” เป็นนิยายแปลจากต้นฉบับภาษาสันสกฤต ของทัณฑิน กวีชาวอินเดียในคริสต์ศตวรรษที่ 7 เนื้อหาเป็นเรื่องราวการผจญภัยของกุมารทั้งสิบผู้พิชิตดินแดนต่างๆ ตัวเอกฝ่ายหญิงในแต่ละตอนล้วนเป็นผู้งามพร้อมทั้งรูปสมบัติ คุณสมบัติ และสติปัญญา ทั้งยังเป็นภาพแทนของพระแม่ธรณีหรือแผ่นดินที่ตัวเอกฝ่ายชายไปพิชิตและได้ครอบครอง นิยายเรื่องนี้มีคุณค่าด้านภาษาวรรณศิลป์ ให้ภาพสังคมอินเดียและวิถีชีวิตชาวอินเดียอย่างละเอียด มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้ดำเนินการแปลและจัดพิมพ์นิยายเรื่อง “ทศกุมารจริต” เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นประหนึ่ง “แม่แห่งแผ่นดิน” ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระสิริโฉมและทรงคุณอันประเสริฐ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดประสงค์จะขอรับหนังสือเรื่อง “ทศกุมารจริต” โปรดทำจดหมายพร้อมคำรับรองจากสถาบัน นำไปติดต่อขอรับหนังสือเรื่องดังกล่าวได้ที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 062 9905 หรือ www.pmsf.or.th ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

........................................................................................................................