หนังสือที่จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

หนังสือที่จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

รายชื่อหนังสือต่างๆ ที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจัดพิมพ์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

( ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560)

 

หนังสือที่พิมพ์เสร็จแล้ว

 

    ๑.  “รายงานเกี่ยวด้วยสถานการณ์บางประการในกรุงนานกิง” โดยพระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) เอกอัครราชทูต ณ กรุงนานกิง พ.ศ. ๒๔๙๒

 

          

      

    ๒.  “ หมิงสือลู่-ชิงสือลู่ บันทึกเรื่องจริงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ตอนว่าด้วยสยาม” และ “ระยะทางราชทูตไปกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

          

      

 

  ๓.  หนังสือชุด “ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ”  (๒ เล่ม) สนับสนุนการพิมพ์โดย บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ๓ บริษัท ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเอส ล็อกซ์อินโฟ จำกัด (มหาชน)

 

 

       

 ๔.  “ศิลปะไทยภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ภาควิชาประวัติศิลปะ คณะโบราณคดี สนับสนุนการพิมพ์โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

 

 

 ๕.  “การอ่านทำนองร้อยกรองไทย” พร้อมแผ่นซีดีบันทึกเสียงการอ่าน โดยรองศาสตราจารย์ นันทา ขุนภักดี ภาควิชาภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนการพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

         

   ๖. รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การศึกษากับการพัฒนา เล่ม ๑, เล่ม ๒ และเล่ม ๓

 

 

 

     

 ๗. Report Regarding some Aspects of the Situation in Nanking

 

          

 

 

.........................................................

สถาบันการศึกษาติดต่อขอรับหนังสือได้ที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  ชั้น ๖
เลขที่ ๒๐ ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐

โทรศัพท์  ๐๒-๘๘๐-๙๒๑๒, ๐๒-๔๓๔-๖๒๕๕