พระนามและรายนามคณะกรรมการ

พระนามและรายนามคณะกรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ภาพการประชุมกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์

ลำดับที่

รายนามคณะกรรมการ ตำแหน่ง
1 ท่านผู้หญิงนราวดี              ชัยเฉนียน ประธานกรรมการ
2 นายธารินทร์                      นิมมานเหมินท์ รองประธานกรรมการ
3 คุณหญิงแสงเดือน              ณ นคร กรรมการ
4 รศ.คุณหญิงสุมณฑา           พรหมบุญ กรรมการ
5 คุณหญิงกษมา                   วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการ
6 นายเดโช                           สวนานนท์ กรรมการ
7 นายสุวัฒน์                         เงินฉ่ำ กรรมการ
8 นายสมศักดิ์                       วิราพร กรรมการ
9 นายทรงฤทธิ์                      รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการ
10 นายสมเกียติ                       ชอบผล กรรมการ
11  นางโฉมฉาย                       เหล่าสุนทร กรรมการและเหรัญญิก
12 นางวัลลิยา                         ปังศรีวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
13 ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี      ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการ
14 นายสุพจน์                          จิตสุทธิญาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15 รศ.จิรัสสา                           คชาชีวะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  คุณชวลี                              อมาตยกุล กรรมการกิตติมศักดิ์
  นางชญานุตม์                      อินทุดม กรรมการกิตติมศักดิ์
  นางสาวอรวรรณ                  แย้มพลาย กรรมการกิตติมศักดิ์
  นายอภิชัย                          จันทรเสน กรรมการกิตติมศักดิ์

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560