วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

          ๑. เพื่อให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุกระดับการศึกษา

          ๒. เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

          ๓. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ จัดทัศนศึกษา หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ

          ๔. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด