วัตถุประสงค์โครงการ

          เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาจากถิ่นทุรกันดารที่ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อให้บัณฑิตเหล่านี้กลับไปเป็นผู้ช่วยสร้างความเจริญให้กับชุมชนของตน  ตลอดจนชุมชนทุรกันดารอื่นตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว