ทุนการศึกษา

 

          นิสิตนักศึกษาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ซึ่งมาจากครอบครัวในถิ่นทุรกันดารจะได้รับพระราชทานทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา ๔-๖ ปี ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีคนละ ๖๐,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษา  เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าหอพัก  ค่าอาหาร  ค่าหนังสือ  อุปกรณ์และกิจกรรม  และค่าใช้จ่ายประจำวัน  โดยมีเงื่อนไขว่า  จะต้องกลับคืนสู่ท้องถิ่นของตน  หรือท้องถิ่นทุรกันดารอื่นเมื่อสำเร็จการศึกษา

          มูลนิธิจึงใคร่ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาเพื่อพระราชทานผ่านมูลนิธิให้แก่นิสิตนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้  เพื่อให้เขาได้มีโอกาสศึกษาศิลปวิทยาชั้นสูง และนำไปพัฒนาท้องถิ่นของเขาในโอกาสต่อไป