โอกาสอื่นๆ

bookimage

กุหลาบเปอร์เชียในแดนสยาม

“กุหลาบเปอร์เชียในแดนสยาม” ผลงานเรื่องใหม่ล่าสุดของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กุสุมา รักษมณี (ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ แห่งราชบัณฑิตยสภา) จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 382 หน้า มีภาพสีประกอบตลอดทั้งเล่ม แบ่งเนื้อหาเป็น 4 บท ได้แก่ 1) กุหลาบจากเมืองเทศ: วัฒนธรรมเปอร์เชียที่เดินทางสู่สยาม 2) เมื่อกุหลาบไร้พรมแดน: การรับและปรับแปลงวรรณคดีเปอร์เชีย 3) แม้เรียกอย่างอื่นก็หอมรื่นเหมือนกัน: คำเปอร์เชียในภาษาไทย 4) บทส่งท้าย: กุหลาบของวันวาน เนื้อหาโดยรวมกล่าวถึงประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เชียกับไทย การรับวัฒนธรรมด้านภาษา วรรณคดี เครื่องแต่งกาย อาหาร และเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีที่มาจากเปอร์เชีย มีคำอธิบาย ผลการวิเคราะห์ และตัวอย่างที่ชัดเจน ช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมเปอร์เชีย ที่ผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างลึกซึ้ง ผลงานเรื่องนี้จึงเป็นประโยชน์ยิ่ง ต่อวงวิชาการด้านภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมศึกษา

ราคา

670 บาท

สั่งซื้อได้ที่