หนังสือแนะนำ

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้มูลนิธิฯ จัดพิมพ์

หนังสือที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจัดพิมพ์ในโอกาสต่างๆ

หนังสือที่มูลนิธิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จัดพิมพ์ในโอกาสต่างๆ

รายชื่อหนังสือต่างๆ ที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา

เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

โอกาสอื่นๆ

E-Book

หนังสือ E-Book จัดทำโดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

บทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ

เล่มที่ 1 บทมโหรีและเพลงปฏิภาค
สื่อศิลปะการแสดงชุด “บทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ” จัดทำเพื่อใช้ประกอบการศึกษาหนังสือ “บทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ” โดยได้บันทึกเสียงการแสดงทั้งภาพและเสียง แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามหนังสือ “บทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ” นำเสนอตามลำดับดังนี้ 1.บทมโหรีและเพลงปฏิพากย์ 2.เพลงทรงเครื่อง 3.เพลงร้องรำพัน 4.เพลงออกสิบสองภาษา
อ่านเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ