การให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

(ปีพ.ศ.2525-ปี พ.ศ.2565)

ปีที่

ปี พ.ศ.

จำนวนทุน

จำนวนเงิน

1

พ.ศ. 2525

78

124,800.00

2

พ.ศ. 2526

122

282,000.00

3

พ.ศ. 2527

250

606,100.00

4

พ.ศ. 2528

304

843,700.00

5

พ.ศ. 2529

372

1,041,600.00

6

พ.ศ. 2530

351

1,048,300.00

7

พ.ศ. 2531

416

1,200,000.00

8

พ.ศ. 2532

382

1,151,200.00

9

พ.ศ. 2533

500

1,842,300.00

10

พ.ศ. 2534

614

2,425,800.00

11

พ.ศ. 2535

726

3,107,700.00

12

พ.ศ. 2536

1,049

5,550,000.00

13

พ.ศ. 2537

1,209

7,357,800.00

14

พ.ศ. 2538

1,328

10,730,560.00

15

พ.ศ. 2539

1,318

11,867,448.00

16

พ.ศ. 2540

1,438

13,554,940.00

17

พ.ศ. 2541

1,972

20,226,163.00

18

พ.ศ. 2542

1,254

12,556,540.00

19

พ.ศ. 2543

847

7,995,850.00

20

พ.ศ. 2544

814

8,000,000.00

21

พ.ศ. 2545

700

8,500,000.00

22

พ.ศ. 2546

726

8,857,000.00

23

พ.ศ. 2547

870

12,225,000.00

24

พ.ศ. 2548

900

12,656,000.00

25

พ.ศ. 2549

878

12,410,000.00

26

พ.ศ. 2550

882

13,578,506.00

27

พ.ศ. 2551

956

14,323,760.00

28

พ.ศ. 2552

994

15,782,960.00

29

พ.ศ. 2553

991

17,582,960.00

30

พ.ศ. 2554

718

16,344,310.50

31

พ.ศ. 2555

610

16,656,467.00

32

พ.ศ. 2556

608

18,076,500.00

33

พ.ศ. 2557

701

22,812,700.00

34

พ.ศ. 2558

668

25,216,000.00

35

พ.ศ. 2559

668

26,562,000.00

36

พ.ศ. 2560

674

27,979,000.00

37

พ.ศ. 2561

425

18,387,549.96

38

พ.ศ. 2562

520

21,405,490.00

39

พ.ศ. 2563

518

22,219,793.00

40

พ.ศ. 2564

494

19,972,924.00

41

พ.ศ. 2565

471

19,603,744.40

รวมเป็นจำนวนทุน/จำนวนเงิน

30,316

482,665,465.86

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ให้ทุนการศึกษา ดังนี้

1.ทุนในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

มูลนิธิฯ ได้เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกระดับ ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา โดยเริ่มให้ทุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน ได้ให้ทุนการศึกษาไปแล้วกว่าสามหมื่นทุน เป็นเงินกว่าห้าร้อยล้านบาท

การบริจาคเงินสมทบทุนในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

สามารถสอบถามได้ที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
             โทร. 02-0629905 (ในวันและเวลาราชการ)
             E-mail : foundation.pmsf@gmail.com
             Facebook : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

2.โครงการบัณฑิตคืนถิ่น

หลักการและเหตุผล


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราโชวาทแก่ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ตชด. เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ความว่า

"อย่างเรานั้นมีโอกาสที่ดีมาก มีอาหารการกินที่ดีทุกอย่าง อยากได้อะไรก็ได้และยังมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งนักเรียนเหล่านั้นจะได้รับการศึกษาคงจะไปไม่ถึงระดับที่เราได้ ส่วนที่เราได้รับก็เป็นการศึกษาพิเศษ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นบุคคลพิเศษได้โอกาสดีกว่าคนอื่น ก็เท่ากับประชาชนทั้งชาติสนับสนุนให้ทุนมาให้ศึกษาได้ถึงระดับอุดมศึกษา ก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรตอบแทน เพื่อให้เพื่อนร่วมชาติสนับสนุนเราได้มีโอกาสที่ดีขึ้นกว่านี้"

จากพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แสดงให้เห็นว่า เยาวชนไทยที่ควรอยู่ในวัยเล่าเรียนอีกเป็นจำนวนมากไม่มีโอกาสได้เรียนต่อเพื่อนำความรู้ไปใช้พัฒนาท้องถิ่นของตน 

พระองค์ทรงมีพระราชดำรัส ไว้เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๑
"...จึงอยากจะตั้งกองทุนแล้วก็สนับสนุนให้นักเรียนเหล่านั้น เลือกเอาจากโรงเรียนในเขตที่จะหาโอกาสในการศึกษาต่อได้ยาก ให้ได้รับการศึกษาต่อพอเป็นตัวอย่าง อาจจะมีกฎข้อบังคับบางประการให้ต้องกลับมาเป็นผู้ช่วยทำความเจริญให้หมู่บ้าน หรืออะไร.. การที่นักเรียนได้เรียนต่อนั้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเอง คือ เมื่อมีความรู้มากขึ้น ควรจะมีโอกาสที่จะได้เลือกงานมีอาชีพเลี้ยงตัวที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากขึ้น..."

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีปณิธานที่จะสืบสานแนวพระราชดำรินี้ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีวิชาชีพชั้นสูงในระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ทั้งด้านความรู้และความสามารถ และด้านคุณธรรมจริยธรรม จึงเห็นควรสนับสนุนโครงการของสถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะเอื้ออำนวยให้เยาวชนซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ได้เข้าเรียนหลักสูตรที่ปลูกฝังความรู้ ความคิด ความสามารถ ตลอดจนเจตคติที่จะนำความรู้ ความสามารถกลับไปสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่นของตนเอง

วัตถุประสงค์โครงการบัณฑิตคืนถิ่น

           เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาจากถิ่นทุรกันดารที่ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อให้บัณฑิตเหล่านี้กลับไปเป็นผู้ช่วยสร้างความเจริญให้กับชุมชนของตน ตลอดจนชุมชนทุรกันดารอื่นตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           นิสิตนักศึกษาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ซึ่งมาจากครอบครัวในถิ่นทุรกันดารจะได้รับพระราชทานทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา ๔-๖ ปี ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น โดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องกลับคืนสู่ท้องถิ่นของตน หรือท้องถิ่นทุรกันดารอื่นเมื่อสำเร็จการศึกษา

           มูลนิธิจึงใคร่ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาเพื่อพระราชทานผ่านมูลนิธิให้แก่นิสิตนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ เพื่อให้เขาได้มีโอกาสศึกษาศิลปวิทยาชั้นสูง และนำไปพัฒนาท้องถิ่นของเขาในโอกาสต่อไป

การบริจาคเงินสมทบโครงการบัณฑิตคืนถิ่น

สามารถสอบถามได้ที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
                   โทร. 02-0629905 (ในวันและเวลาราชการ)
                   E-mail : foundation.pmsf@gmail.com
                   Facebook : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

3.ทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

ความเป็นมา "ทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ"

           ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ธนาคารออมสินได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 72,000,000 บาท (เจ็ดสิบสองล้านบาทถ้วน) และธนาคารออมสินยังแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบในโอกาสต่อไปอย่างต่อเนื่อง            

           เงินจำนวนดังกล่าว จึงได้นำมาจัดการให้เป็นประโยชน์ที่ยั่งยืน ด้วยการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการส่งเสริมการศึกษาของพสกนิกร โดยจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ได้ไปศึกษาเล่าเรียนและเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวางขึ้นในประเทศที่เป็นแหล่งวิชาการทางด้านนั้นๆ เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งเป็น "ทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ" โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราซกุมารี ทรงรับเป็นประธานคณะกรรมการในการพิจารณาสาขาวิชา และคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานทุนการศึกษานี้ 

         "ทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ" ให้ทุนการศึกษาพระราชทานระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Scholarship) และทุนวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้เริ่มให้ทุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๔) มีผู้ได้รับพระราชทานทุนแล้ว 30 ราย ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภาษาศาสตร์ชีววิทยา ภาษาฮินดี และวรรณคดี ฯลฯ เป็นตัน

การบริจาคเงินสมทบทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

สามารถสอบถามได้ที่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
                    โทร. 02-0629905 (ในวันและเวลาราชการ)
                    E-mail : foundation.pmsf@gmail.com
                    Facebook : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา