สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา

bookimage

พงศาวดารจีนฉบับภาษาไทย ลำดับที่ 1 เรื่องไคเภ็ก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์หนังสือ "พงศาวดารจีนฉบับภาษาไทย" เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 การจัดพิมพ์หนังสือชุดพงศาวดารจีนฉบับภาษาไทยซึ่งประกอบด้วยหนังสือ 35 เรื่อง รวม 118 เล่ม นอกจากจะเป็นที่ะลึกในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และสนองพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรมของจีนด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิมพ์หนังสือ "พงศาวดารจีนฉบับภาษาไทย" เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 การจัดพิมพ์หนังสือชุดพงศาวดารจีนฉบับภาษาไทยซึ่งประกอบด้วยหนังสือ 35 เรื่อง รวม 118 เล่ม นอกจากจะเป็นที่ะลึกในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และสนองพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ วรรณคดี และศิลปวัฒนธรรมของจีนด้วย ไคเภ็ก เป็นนิยายพงศาวดารจีน เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดีผู้สำเร็จราชการ กรมท่บัญชาให้หลวงพิพิธภัณฑวิจารณ์ (ฟัก โชติกสวัสดิ์) (ต่อมาเป็นพระยาโชฎึกราช เศรษฐี) แปลจากต้นฉบับภาษาจีนเมื่อจ.ศ. 1239 (พ.ศ. 2420 ) ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็น หนังสือ 18 เล่มสมุดไทย เรื่องไคเก็ก นี้ตรงกับตันฉบับภาษาจีนชื่อไคกวนเหยี่ยนอี้ทงสูจื้อ จ้วน(开关行绎通俗志传"นิยายอธิบายที่มาเรื่องกำเนิดโลก") บ้างเรียกว่า ไคพี่เหยี่ยนอี้ (开脚演义;"นิยายพงศาวดารเรื่องกำเนิดโลก"หรือ 开行:"คำอธิบายที่มาเรื่อง กำเนิดโลก") เป็นหนังสือ 6 เล่ม มีเนื้อหารวม 8 ตอน นักวิชาการด้านวรรณคดีจีนเชื่อกัน ว่าเป็นผลงานของโจวโหยว (周 #: มีชีวิตในราวค.ศ. 1628 [พ.ศ.2171) แต่งในช่วงปลาย สมัยราชวงศ์หมิง เนื้อเรื่องไคเก็ก เริ่มตั้งแต่การกำเนิดจักรวาล การตั้งฟ้าดิน กษัตริย์วงศ์ต่างๆ ตั้ง ระบบทางวัฒนธรรมเพื่อทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เป็นสุขและเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน เช่น ระบบปฏิทิน ระเบียบสั่งคม ขนบธรรมเนียม ระบบการปกครอง ระบบชลประทาน ฯลฯ เรื่องไคเภ็ก จึงเป็นคติ เป็นปรัชญาความคิดทางสังคมวัฒนธรรม อารยธรรม และการ ปกครองของจีนที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ความยึดมั่นในความคิด คุณธรรม อารยธรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยให้อารยธรรมจีน สังคม และประชาชาติจีนเจริญสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นคติที่ควรทราบและจดจำไว้เป็น แบบอย่างได้

ราคา

1690 บาท

สั่งซื้อได้ที่