โอกาสอื่นๆ

bookimage

เรื่องโบราณ จากหนังสือวชิรญาณ

หนังสือ "เรื่องโบราณ จากหนังสือวชิรญาณ" มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้จัดพิมพ์หนังสือชุด “วชิรญาณ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 (พิมพ์เสร็จในปี พ.ศ.2561) โดยหนังสือชุดดังกล่าวมีคอลัมน์ชื่อ “เรื่องโบราณ” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ และเอกสารโบราณ พิมพ์กระจัดกระจายอยู่ในหนังสือเล่มต่างๆ จำนวน 10 เล่ม รวม 28 เรื่อง มูลนิธิฯ เห็นควรนำเรื่องที่พิมพ์อยู่ในคอลัมน์ “เรื่องโบราณ” ทั้ง 28 เรื่องมาพิมพ์รวมไว้ด้วยกันเป็นเล่มเดียว เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา สืบค้น และอ้างอิงทางวิชาการต่อไป

ราคา

660 บาท

สั่งซื้อได้ที่