เล่มที่ 1 บทมโหรีและเพลงปฏิภาค

สื่อศิลปะการแสดงชุด “บทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ” จัดทำเพื่อใช้ประกอบการศึกษาหนังสือ “บทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ” โดยได้บันทึกเสียงการแสดงทั้งภาพและเสียง แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามหนังสือ “บทร้องมุขปาฐะจากหนังสือวัดเกาะ” นำเสนอตามลำดับดังนี้ 1.บทมโหรีและเพลงปฏิพากย์ 2.เพลงทรงเครื่อง 3.เพลงร้องรำพัน 4.เพลงออกสิบสองภาษา

กลับ
1/2